Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Q-Brake regulatori protoka su dizajnirani da regulišu protok prikupljene atmosferske vode pre ispuštanja u prirodni recipijent ili u kanalizacionu mrežu. U poređenju sa tradicionalnim sistemima za regulaciju protoka Q-Brake je manje podložan začepljenju i omogućava adekvatan protok čak i za nižu visinu vodenog stuba akumulacije.

Uz pomoć ACO Q-Brake kontrolora protoka moguće je korišćenje 4 do 6 puta veće površine poprečnog preseka otvora. ACO Q-Brake je dizajniran da reguliše protoke od 1 do 100 litara u sekundi.

ACO Q-Brake regulatori protoka

Dizajn vrtložnog kontrolora protoka se zasniva na principima mehanike fluida i prinudnog vrtloga koji omogućava regulaciju protoka bez ikakvih pokretnih delova.

ACO Q-Brake vrtlog koristi početnu visinu vodenog stuba u akumulaciji i oticaj kako bi generisao vrtlog unutar konstrukcije regulatora protoka. Voda je nakon toga puštena u predodređenom kontrolisanom proticaju, čime se sprečava poplavljivanje nizvodno.

Kabal od nerđajućeg čelika na By-pass vratima se koristi za njihovu kontrolu. U slučaju začepljenja, moguće je otvoriti vod za ispuštanje vode u slučaju nužde. Kada se nivo vode podigne do određenog nivoa, plovak će zatvoriti vrata By-pass voda i vratiće se originalno stanje u kome regulator funkcioniše.

ACO Q-Brake regulatori protoka pdf

ACO Q-Brake Vortex

ACO Q-Brake Vortex