Ostala oprema za tretman otpadnih voda

Sistem za tretman kišnice

Voda za piće nikada nije bila ovako skupa. Zagađenje zbog poplava i rasipanje polutanata je u porastu uzrokujući probleme u obezbeđivanju vode za piće. Ovo je dovelo do preispitivanja načina na koji koristimo vodu poslednjih godina i kakav je naš fokus na tretman otpadnih voda. Prirodni balans treba biti narušen što je manje moguće ili obnovljen u što većoj meri.

Kontrola kišnice sada igra ključnu ulogu u urbanom upravljanju vodama. Iz tog razloga se javlja potreba za proizvodima i inženjerskim rešenjima koja zahtevaju holistička, održiva i decentralizovana rešenja. Sistemi za tretman površinske vode, koji uključuju filtere za metalne krovove, između ostalog se koriste za zaštitu sistema za infiltraciju od zagađenja i zamuljivanja taloživim materijama sa npr. površinske vode sa krova od bakarnog ili pocinkovanog lima i olova.

 • Separator teških metala, sistem za tretman otpadnih voda sa integrisanim taložnikom uklanja ne samo grube i fine čestice sedimenata metodom sedimentacije i filtracije, nego isto tako i otopine teških metala i ugljovodonika koji se nalaze sadržani u otpadnoj vodi.
 • Projektovan je za upotrebu na izuzetno frekventnim saobraćajnicama, parkinzima, komercijalnim zonama itd. U skladu sa DWA M 153 klasificiran je slično kao sistem za sedimentaciju, tip D12 filtera i kanal vrednosti 0.25.

 • Namenjen za ugradnju u zemlju
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u taložnik)
 • Telo taložnika izradeno od armiranog betona
 • Unutrašnjost taložnika premazana je zaštitnim troslojnim epoksidnim premazom (spoljni premaz kao opcija)
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600mm

 • Taložnik izrađen od plastike armirane staklenim vlaknima
 • Namenjen za skladištenje tečnosti velikih zapremina
 • Male težine
 • Visoke hemijske otpornosti

 • Automatski ventil za zaustavljanje opasnih materija
 • Izrađen od armiranog betona prema DIN 4282
 • Za ugradnju na kanalizacionu mrežu
 • Sa električnim pogonom – u izvedbi za ili bez eksplozivne zaštite
 • Vreme zatvaranja do 10 sekundi
 • Automatika sa javljanjem položaja ventila

 • Sistemi za sedimentaciju se koriste u svrhu uklanjanja suspendiranih materija iz površinskih voda i tako štite retencione bazene i jame za smirivanje od zamuljivanja.
 • Optimizovan ACO Sedismart C sistem za sedimentaciju ima unutrašnju garnituru koja usmerava površinsku vodu da teče kružno. To stavlja vodu u taložniku u vrtložni tok. Sedimentacija čvrstih materija omogućava se produženjem vremena toka. Granice hidrauličke efikasnosti optimizovanog sistema za sedimentaciju su potvrđene od strane spoljnog eksperta koristeći hidrodinamičku simulaciju toka. Optimizovani ACO Sedismart C sistem za sedimentaciju saglasan je sa tipom D24 prema DWA M 153 i ima kanal vrednosti 0.2 do 0.65 za izlaz po litru naznačen na proizvodu.
TOP