Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ostala oprema za tretman površinskih i otpadnih voda

Sistem za tretman atmosferskih voda

Voda za piće nikada nije bila ovako skupa. Zagađenje zbog poplava i rasipanje polutanata je u porastu uzrokujući probleme u obezbeđivanju vode za piće. Ovo je dovelo do preispitivanja načina na koji koristimo vodu poslednjih godina i kakav je naš fokus na tretman otpadnih voda. Prirodni balans treba biti narušen što je manje moguće ili obnovljen u što većoj meri.

Kontrola kišnice sada igra ključnu ulogu u urbanom upravljanju vodama. Iz tog razloga se javlja potreba za proizvodima i inženjerskim rešenjima koja zahtevaju holistička, održiva i decentralizovana rešenja. Sistemi za tretman površinske vode, koji uključuju filtere za metalne krovove, između ostalog se koriste za zaštitu sistema za infiltraciju od zagađenja i zamuljivanja taloživim materijama sa npr. površinske vode sa krova od bakarnog ili pocinkovanog lima i olova.


 • Prihvata i zadržava nečistoće poput sedimenata i naftnih derivata
 • Idealan za tretman olujnih voda koji se ispuštaju direktno u recipijent
 • Zaštita od zamućenja infiltracionih sistema i odvodnih kanala
 • Za poboljšanu sedimentaciju mulja ispred sistema separatora
 • Uređaj pomoću koga se nečistoće uklanjaju pomoću taloženja
 • Vortex separator = Hidrodinamički separator
 • Hvata i zadržava mulj

 • Napredni tretman površinskih voda sa fokusom na TSS i teške metale
 • Uklanja i ugljovodonik
 • Moguće ispuštanje u podzemne vode ili u infiltraciju
 • Patentiran dizajn, dostupan u 2 različita materijala: GRP i beton

 • Namenjen za ugradnju u zemlju
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u taložnik)
 • Telo taložnika izradeno od armiranog betona
 • Unutrašnjost taložnika premazana je zaštitnim troslojnim epoksidnim premazom (spoljni premaz kao opcija)
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600mm
 • Taložnik izrađen od plastike armirane staklenim vlaknima
 • Namenjen za skladištenje tečnosti velikih zapremina
 • Male težine
 • Visoke hemijske otpornosti

 • Simultano čišćenje vode uklanjenjem mineralnih ulja, teških metala i suspendovanih čvrstih materija
 • Tehnički filter je već sastavljen, tako da ga je dovoljno samo priključiti
 • Optimalan pristup separatoru radi održavanja, čišćenja i pražnjenja
 • Materijal - Lagan kao plastika, čvrst kao beton
 • Jednostavan transport i instalacija zahvaljujući GRP materijalu i već napunjenom filter supstratom
 • 3-u-1 sistem (taložnik, tehnički filter, uzorkovanje) za maksimalnu efikasnost tokom instalacije i rada
 • Automatski ventil za zaustavljanje opasnih materija
 • Izrađen od armiranog betona prema DIN 4282
 • Za ugradnju na kanalizacionu mrežu
 • Sa električnim pogonom – u izvedbi za ili bez eksplozivne zaštite
 • Vreme zatvaranja do 10 sekundi
 • Automatika sa javljanjem položaja ventila