Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Separatori masti

Separatori masti - područje primene::

 • Hoteli
 • Restorani
 • Menze
 • Kantine
 • Mesare
 • Klanice
 • Fabrike za preradu mesa i salama
 • Bolničke kuhinje
 • Fabrike konzervirane hrane
 • Kuhinje sa roštiljima, pečenom i prženom hranom
 • Pržionice kikirikija
 • U proizvodnji gotovih jela

Kada se koriste separatori masti?

Uzročnici nastajanja otpadnih voda u industriji moraju kroz odgovarajuće mere primarne obrade voditi računa o tome da materije i tečnosti koje šire štetna i opterećujuća isparavanja i neprijatne mirise, napadaju građevinske materijale i uređaje za odvodnjavanje ili ometaju rad, ne dospeju u javnu kanalizaciju.

U pogonima u kojima nastaju otpadne vode koje sadrže masnoće treba prema SRPS EN 1825 ugraditi separatore masti, kako bi se osiguralo zadržavanje masti i ulja organskog porekla iz neprečišćene vode. To vredi npr. za kuhinjske pogone i pogone za preradu mesa.

Iza svakog separatora masti koji je ugrađen ispod povratnog nivoa (nivoa kolovoza) mora biti predviđena slobodno stojeća prepumpna stanica sa dve pumpe ili prepumpno okno sa dve pumpe.

Zbog velikog broja specifičnih zahteva na terenu potrudili smo se i pripremili široku paletu proizvoda, kao što su separatori masti, prepumpne stanice i gotova prepumpna okna za ugradnju u zemlju ili za slobodno stojeću montažu.

Svi naši separatori masti proizvode se prema važećoj normi SRPS EN 1825:2011

SRPS EN 1825-1:2011

Separatori masti – 1. deo:

Principi projektovanja, performanse i ispitivanje, označavanje i kontrola kvaliteta

SRPS EN 476:2011

Opšti zahtevi za komponente koje se koriste za kanalizacione sisteme

SRPS EN 1825-2:2011

Separatori masti – 2. deo:

Izbor nazivne veličine, ugradnja, upotreba i održavanje.

SRPS EN 206-1:2011

Beton — 1.deo: Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost

SRPS EN 124

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za saobraćajne i pešačke površine:

Konstrukcioni zahtevi, način ispitivanja, označavanje, upravljanje kvalitetom.

Dimenzionisanje se vrši u skladu sa SRPS EN 1825-2.
Moguća su tri načina dimenzionisanja:

 • Kuhinjska oprema
 • Broj obroka
 • Broj grla u klaonicama

Nakon odabira metode proračuna, unesite tražene podatke na za to predviđena mesta u cilju daljeg procesuiranja podataka u skladu sa poslednjim smernicama iz SRPS EN 1825.

Za dimenzionisanje u skladu sa normom možete koristiti i našu aplikaciju "ACO online asistent za dimenzionisanje separatora masti" ili kontaktirajte naš stručni tim za tehničku podršku.

Separatori masti moraju se prazniti u redovnim intervalima od strane specijalizovanog vozila za pražnjenje.

Sistem stepenovanja nadogradnje omogućava da se neugodnosti zbog neprijatnog mirisa redukuju ili izbegnu za vreme pražnjenja i čišćenja.

Što je veći stepen nadogradnje lakše je sprovoditi pražnjenje i čišćenje separatora masti.

Dostupni stepeni nadogradnje i dodatne pogodnosti koje oni nude prilikom čišćenja i pražnjenja objašnjeni su za svaki separator masti posebno.

Upravljanje masnim otpadnim vodama u komercijalnim zgradama

Upravljanje masnim otpadnim vodama u komercijalnim zgradama


 • Separator masti biljnog i životinjskog porekla za ugradnju u zemlju
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Potopljeni uliv sa deflektorom (umirivacem toka)
 • Unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a (otporni na delovanje masnih kiselina)
 • Armiranobetonsko telo separatora, u skladu sa SRPS EN 206-1
 • Unutrašnjost separatora premazana zaštitnim troslojnim epoksidnim premazom
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 1825
 • Separator masti od polietilena za ugradnju u zemlju
 • Isporučuju se u različitim stepenima nadogradnje
 • Pražnjenje i čišćenje separatora u zavisnosti od stepena nadogradnje
 • Ugradnja bez dodatnog betoniranja
 • Poklopci klase nosivosti A15, B125 ili D400
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda do kote poklopca
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 1825
 • Separator masti od plastike armirane staklenim vlaknima (GRP) siguran od uzgona
 • Inspekcijski otvor/poklopac fi 600/800 mm sa prodorom za kabliranje fi 50 mm
 • Priključak na ventilaciju 110 ... 200
 • Mirisnonepropusni poklopac siguran od krađe sa oznakom "SEPARATOR"
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 1825


 • Integrisan separator za masti i prepumpni uređaj
 • Senzori za pritisak koji nadziru nivo separatora i postrojenja za prepumpavanje
 • Sistem za sprečavanje očvršćavanja sloja masti u pneumatskoj cevi
 • Optimiziran protok stanice za maksimalnu efikasnost
 • Ovalni samostojeći separator masti od polietilena
 • Pražnjenje preko poklopaca (osnovni modeli) i preko sukcione cevi
 • Ručno/automatsko upravljano pražnjenje/čišćenje bez stvaranja neprijatnih mirisa putem direktnog pražnjenja i hidromehaničkog čišćenja pod visokim pritiskom (175 bar)
 • Sa revizionim staklom za praćenje i jedinicom za punjenje (manuelni/automatski pogon preko magnetnog ventila)
 • Sa mogućnošću nadogradnje pumpe za pražnjenje
 • Garantovana strukturna stabilnost 25 godina
 • Okrugli samostojeći separator masti od polietilena
 • Pražnjenje preko poklopaca (osnovni modeli) i preko sukcione cevi
 • Ručno/automatsko upravljano pražnjenje/čišćenje bez stvaranja neprijatnih mirisa putem direktnog pražnjenja i hidromehaničkog čišćenja pod visokim pritiskom (175 bar)
 • Sa revizionim staklom za praćenje i jedinicom za punjenje (manuelni/automatski pogon preko magnetnog ventila)
 • Sa mogućnošću nadogradnje pumpe za pražnjenje
 • Garantovana strukturna stabilnost 25 godina

 • Ovalni samostojeći separator masti od nerđajučeg čelika (materijal 1.4571)
 • Pražnjenje preko poklopaca (osnovni modeli) i preko sukcione cevi
 • Ručno/automatsko upravljano pražnjenje/čišćenje bez stvaranja neprijatnih mirisa putem direktnog pražnjenja i hidromehaničkog čišćenja pod visokim pritiskom (175 bar)
 • Sa revizionim staklom za praćenje i jedinicom za punjenje (ručni/automatski pogon preko magnetnog ventila)
 • Sa mogućnošću nadogradnje pumpe za pražnjenje
 • Okrugli samostojeći separator masti od nerđajučeg čelika (materijal 1.4571)
 • Pražnjenje preko poklopaca (osnovni modeli) i preko sukcione cevi
 • Ručno/automatsko upravljano pražnjenje/čišćenje bez stvaranja neprijatnih mirisa putem direktnog pražnjenja i hidromehaničkog čišćenja pod visokim pritiskom (175 bar)
 • Sa revizionim staklom za praćenje i jedinicom za punjenje (ručni/automatski pogon preko magnetnog ventila)
 • Sa mogućnošću nadogradnje pumpe za pražnjenje
 • materijal - polietilen, oznaka LLDPE
 • sa integrisanim taložnikom
 • za samostojeću ugradnju u prostorijama bez smrzavanja
 • poklopac: polietilen, prečnika 350mm
 • Opciono sa setom točkova za transport

 • Ergonomičan mali uređaj.
 • Instalacija se vrši jednostavno direktno na izvor zagađenja od masti.
 • Zbog njegove male veličine, ali i više verzija iste, nema potrebe za dodatnim radovima prilikom instalacije.
 • Podesive nogice omogućavaju lako nivelisanje uređaja.
 • Mobilni ulazni i izlazni ventili dodatno pojednostavljuju instalaciju.


ACO Lipator / Lipatomat

 • Svakodnevno automatsko pražnjenje (ACO Lipatomat)
 • 90% ukupnog volumena se ne prazni, zbog čega su znatno smanjeni troškovi održavanja, kao i potrošnja sveže vode
 • Nema taloženja masti, budući da se nataložene materije kratko zadržavaju u separatoru
 • Moguće pražnjenje bez prekida rada, rad kuhinje ne zavisi od pražnjenja separatora
 • Nije potrebno vozilo za pražnjenje - masti i ulje se sakupljaju u bačve koje se menjaju kada se napune


ACO Fapumax / Fapurat

 • Separatori skroba su namenjeni za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda bogatih skrobom
 • Koriste se kod proizvodnje: pomfrita, čipsa, krompir salate, …
 • Uređaji se koriste radi otklanjanja skroba iz otpadnih voda i sprečavanja zagušenja cevovoda.