Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO separatori naftnih derivata

Šta su separatori naftnih derivata?

Srpska norma SRPS EN858 - Sistemi separatora za lake tečnosti (npr za ulja I benzin) u delu SRPS EN 858-1:2008, tačka 3.4 navodi

Separator (klase I, klase II) je deo separacijskog Sistema koji odvaja i zadržava lake tečnosti iz otpadne vode.

Srpska norma SRPS 858 usvojena je u Srbiji u svom izvornom obliku na engleskom jeziku. Do sada nije objavljen službeni prevod.

Separatori naftnih derivata - kada ih koristimo?

Iz SRPS EN 858-2:2008, tačka 4.1:

Uopšteno, separatorski sistemi se ugrađuju iz jednog ili više razloga:

a) prečišćavanje otpadne vode (tehnološke otpadne vode) nastale u industiji, pranju automobila, čišćenju zauljenih površina i sa sličnih izvora kao što su točiona mesta na benzinskim stanicama;

b) prečišćavanje zauljene kišnice koja otiče sa vodonepropustnih povšina kao što su parkirališta, putevi, skladišta;

c) zadržavanje i zaštita okolnog područja od izlivanja lakih tečnosti

Separatori naftnih derivata - kada ih ne koristimo?

Ograničenja u primeni iz norme SRPS EN858-2: tačka 5.1

Separatori naftnih derivata su neophodni za ugrađivanje u odvodnim sistemima gde je potrebno lake tečnosti izdvojiti iz vode i zadržati ih u separatoru. Ne smeju se ugrađivati u odvodne i kanalizacione sisteme sa sanitarnim otpadnim vodama. Slivne površine na kojima postoji mala mogućnost pojave lakih tečnosti, kao što su krovovi i zelene površine, ne bi trebali priključivati na separatore.

Da bi se osigurao kvalitet, sigurnost i efikasnost separatora, njihova konstrukcija i funkcionalnost kompletnog separatora kao i njegovih pojedinačnih elemenata propisane su evropskim normama koje su usvojene i u Srbiji. U nastavku izdvajamo nekoliko:

SRPS EN 858-1:2008

Sistemi separatora za lake tečnosti – separatori (npr. za ulja i benzin) – 1. deo:

Pravila projektovanja, izrade, ispitivanja, označavanja i kontrole kvaliteta uređaja

SRPS EN 476:2011

Opšti zahtevi za komponente koje se koriste za kanalizacione sisteme

SRPS EN 858-2:2008

Sistemi separatora za lake tečnosti – separatori (npr. za ulja i benzin) – 2. deo:

Izbor nazivne veličine, ugradnja, upotreba i održavanje.

SRPS EN 206-1:2011

Beton — 1.deo: Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost

SRPS EN 124

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za saobraćajne i pešačke površine:

Konstrukcioni zahtevi, način ispitivanja, označavanje, upravljanje kvalitetom.

Iz SRPS EN 858-2:2003, tačka 4.3.1:

Veličina separatora za lake tečnosti određuje se na osnovu karakteristika i protoka tečnosti koju treba tretirati, a treba uzeti u obzir:

 • najveći intenzitet protoka kišnice,
 • najveći intenzitet protoka otpadne vode (tehnološke otpadne vode);
 • gustoću lakih naftnih derivata;
 • prisutnost supstanci koje mogu ometati separaciju (npr. deterdženti).

Za dimenzionisanje u skladu sa normom možete koristiti i našu aplikaciju "ACO online asistent za dimenzioniranje separatora naftnih derivata" ili kontaktirajte naš stručni tim za tehničku podršku. • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju od armiranog betona sa ili bez integrisanog taložnika
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858
 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju od polietilena sa integrisanim taložnikom
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda bez dodatnog betoniranja
 • Poklopac klase nosivosti A15, B125 ili D400 prema SRPS EN 124
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858

 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju sa integrisanim taložnikom
 • Protoka do maksimum 50l/s i vertikalnim telom
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858
 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju sa integrisanim taložnikom
 • Protoka od 65-100 l/s sa horizontalnim telom
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858

 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju sa integrisanim taložnikom
 • Protoka od 65-100 l/s sa horizontalnim telom
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858
 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju sa integrisanim taložnikom
 • Protoka većim od 100 l/s sa horizontalnim telom
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858

 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju od armiranog betona sa Bypassom, sa ili bez integrisanog taložnika
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858
 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju od polietilena sa Bypassom i integrisanim taložnikom
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda bez dodatnog betoniranja
 • Poklopac klase nosivosti A15, B125 ili D400 prema SRPS EN 124
 • Efekat prečišćavanja separatora: klasa I
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858

 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju sa Bypassom i integrisanim taložnikom
 • Efekat prečišćavanja separatora: klasa I
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Konstruiran, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858
 • Koalescentni separator lakih naftnih derivata od armiranog betona za ugradnju u zemlju sa obilaznim tokom (Bypass-om) i taložnikom
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858
 • Koristi se u slučajevima ukupnog protoka većeg od 300 l/s

 • koalescentni separator lakih naftnih derivata za ugradnju u zemlju sa integrisanim taložnikom
 • izrađen od plastike armirane staklenim vlaknima
 • efekat prečišćavanja: klasa I
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858
 • Separator lakih naftnih derivata bez koalescentnog filtera za ugradnju u zemlju od armiranog betona sa integrisanim taložnikom.
 • Otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858

 • Samostojeći garažni separator lakih naftnih derivata
 • Za ugradnju u prostoru zaštićenu od zamrzavanja
 • Napravljen od zavarenog polietilena, okruglog ili ovalnog dizajna
 • Konstruiran, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858
 • Samostojeći garažni separator lakih naftnih derivata sa integrisanom pumpom
 • Za ugradnju u prostoru zaštićenu od zamrzavanja
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • Konstruiran, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858

 • Samostojeći garažni separator lakih naftnih derivata sa integrisanim pumpama
 • Za ugradnju u prostoru zaštićenu od zamrzavanja
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • Konstruiran, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858
 • Samostojeći koalescentni separator lakih naftnih derivata od PEHD-a bez integrisanog taložnika
 • Namenjen za samostojeću ugradnju unutar objekta
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • BEGU poklopac za klasu opterećenja B125
 • Konstruiran, proizveden i ispitan u skladu sa SRPS EN 858