ACO Coalisator – CRB je samostojeći koalescentni separator lakih naftnih derivata od PEHD-a sa ili bez integrisanog taložnika

 • Konstruisan i proizveden u skladu sa SRPS EN 858
 • Efikasnost prečišćavanja: klasa I (lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi ≤ 5mg/l) - kod testiranja u skladu sa tačkom 8.3.3.1 Norme
 • Nominalna veličina NG 3-6 zapremnina taložnika SF 0-1200 litara

   

Područje primene

 • U objektu
 • Podzemne garaže
 • Skladišta i proizvodni pogoni
 • Autoservisi i sl.

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi < 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

 

Oprema separatora

 • Izvadivi koalescentni element ("filter")
 • Sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • Potopljena izlivna cev
 • Sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • Namenjen za samostojeću ugradnju unutar objekta (u prostor zaštićen od smrzavanja)
 • Unutrašnji elementi separatora izrađeni su od PEHD-a
 • Telo separatora izrađeno od pločastog, varenog PEHD-a
 • Nenosivi poklopci od PEHD-a svetlog otvora d=1x525-3x415 mm

Prednosti

 • Niska cena čišćenja i pražnjenja
 • Neograničen vek trajanja koalescentnog elementa
 • Koalescentni element se može čistiti
 • Visoka efikasnost
 • Trajnost
 • Izbor zapremine taložnika
 • Male dimenzije
 • Jednostavno održavanje
 • Brzina ugradnje
 • Jednostavna manipulacija
 • Niski troškovi ugradnje

 

Tabela za separatore 3 i 6/s

NOMINALNA VELIČINA NS

3

3

3

6

6

Taložnik SF [L] 0 300 600 600 1200
T [mm] 340 325 450 400 400
C [mm] 567 587 1025 967 1087
L [mm] 581 1506 1440 1813 2160
B [mm] 581 581 581 770 770
Zapremina izdvojenog ulja [L] 60 60 32 129 129
Ukupna zapremina [L] 83 383 664 647 1466
Uliv/Izliv DN/Ø [mm] 100/110 100/110 100/110 150/160 150/160
Priključak za ventilacionu cev DN/Ø [mm] / 100/110 100/110 100/110 100/110
Poklopac svetla širina d [mm] 1x525 2x300 2x415 2x415 3x415
Masa praznog separatora [kg] 23 47 74 121 140
Masa separatora u pogonu [kg] 106 430 738 768 1606
Broj artikla 701765 401502 405061 405478 405060

T - visina poklopca merena od donje kote ulivne cevi;

C - dno separatora mereno od donje kote ulivne cevi;

L - dužina separatora;

B - širina separatora.

 

Dimenzionisanje separatora lakih naftnih derivata prema normi SRPS EN858-2 možete sprovesti preko ACO online programa na sledećem linku:

Dimensioning separators